Školský podporný tím

V školskom roku 2020/2021 nastúpila naša škola na cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu otvorením sa pre nové profesie a činnosti a snahou budovať inkluzívnu klímu a kultúru. Inkluzívna cesta je zameraná:

-             Podpora každého žiaka, ale aj učiteľa a rodiča v tom, čo potrebuje k svojmu rastu,

-             zameranie viac na formatívne hodnotenie,

-             poskytovanie komplexnej podpory v škole skrze školský podporný tím (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca, triedni učitelia) – včasné vyhľadávanie a riešenie problémov,

-             budovanie vzťahového trojuholníka dieťa, rodič a učiteľ.

Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP

Naša škola je otvorená pre vzdelávanie všetkých žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy. Pri práci využívame inkluzívny prístup, aby každé dieťa bolo vnímané ako jedinečné a necítilo sa segregované. Chceme tak zabezpečiť rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného začlenenia do spoločnosti.

             V škole pracuje aj školský podporný tím zložený z odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí spolupracujú najmä s triednymi učiteľmi a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Pre efektívne vzdelávanie nielen žiakov so ŠVVP škola  zabezpečuje a poskytuje:

a)      Odborný prístup vo vzdelávaní. Podporný tím vypracúva v súčinnosti s triednym učiteľom a rodičom žiakovi individuálny vzdelávací program (IVP). Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiakov so ŠVVP. Učitelia jednotlivých predmetov postupujú podľa vypracovaného plánu, resp. flexibilne v úzkej každodennej spolupráci s podporným tímom a odporúčaniam poradenského zariadenia. Žiaci majú tiež zabezpečenú psychologickú, sociálno-pedagogickú i špeciálno-pedagogickú starostlivosť v priestoroch školy v pravidelných  intervaloch alebo podľa dohody individuálnou prípade skupinovou formou.

b)      Materiálne zdroje. Podporný tím s triednymi učiteľmi, rodičmi, poradenským zariadením a vedením školy zabezpečuje podľa potreby špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, špeciálne učebnice, odbornú literatúru, ak je to v záujme dieťaťa a jeho začlenenia do kolektívu.

c)      Personálne zdroje t.j. spomínaný podporný tím odborníkov, ktorí sa stará o žiakov so ŠVVP.

 Hlavné ciele:

-        Vychádzať z pracovnej a z organizačnej štruktúry školy pedagogických a odborných zamestnancov, školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancov a zo Vzdelávacích programov pre žiakov s VPU, NKS, poruchami správania, nadaním a pervazívnymi vývinovými poruchami.

-        Zabezpečiť komplexný systém starostlivosti o dieťa v školskom prostredí, kontakt a sieťovanie s ďalšími odborníkmi a rezortami.

-        Pravidelné stretnutia a spolupráca s rodičmi (mailom, telefonicky, osobne).

-        Realizovať intervenciu, prevenciu a reedukáciu nielen detí so ŠVVP individuálne aj skupinovo.

-        Organizovať, poskytovať podporu a vzdelávanie učiteľom, rodičom.

-        Zabezpečiť individuálny prístup (starostlivosť, individuálne hodnotenie, IVP) k deťom so ŠVVP, ale aj k deťom sledovaným či ohrozeným v riziku.

-        Sledovanie klímy tried a školy.

Administratívne práce:

-        Vypracovanie plánu práce podporného tímu a hodnotiacej správy na konci šk. roka,

-        Priebežné dopĺňanie nových údajov o začlenených žiakov, vypracovanie nových návrhov, sledovanie žiakov a ich potrieb a posielanie podľa potreby na vyšetrenie, rediagnostiku, terapiu alebo intervenciu,

-        Dôkladne sledovať žiakov 1. ročníka, pomáhať ich p. učiteľkám čo najskôr podchytiť príp. objaviť ťažkosti či zaostávanie žiakov,

-        Vytvárať, kontrolovať, doplniť, prispôsobiť a upraviť IVP u žiakov so ŠVVP,

-        Na konci šk. roka pripraviť v spolupráci s tr. a predmetovými učiteľmi stručné zhodnotenie úspešnosti pokrokov žiakov so ŠVVP.

Spolupráca:

1.      Rodičia

a.       Vysvetliť, oboznámiť a poskytnúť integráciu a IVP všetkým žiakom so ŠVVP. 

b.      Poskytovať osobné stretnutia a pravidelné konzultácie rodičov (podľa potreby aj viac krát), pravidelná mailová komunikácia.

c.       Získať pre spoluprácu i rodičov, ktorí menej spolupracujú, organizovať za tým účelom stretnutia za účasti dieťaťa či triedneho učiteľa.

d.      Zvyšovať informovanosť všetkých rodičov o integrácii a inklúzii.

2.      Učitelia – rozvíjanie pravidelnej komunikácie, konzultácie ohľadom IVP či hodnotení, priebežne komunikovanie o úspešnosti IVP. Pripraviť vzdelávacie okienka na porady, ale aj pozývať hostí na vzdelávanie učiteľov v oblastí porúch učenia a správania. Počas celého šk. roka priebežne absolvovať hospitácie vo všetkých triedach a na hodinách. Osobitnú pozornosť venovať jazykovým predmetom (z dôvodu väčšieho zásahu porúch učenia).

3.      Ostatné subjekty – intenzívne spolupracovať s CPPPaP, pravidelné stretnutia a vzdelávanie a sieťovanie s ďalšími subjektami (polícia, kuratela, lekári).

 

Školský podporný tím v ZŠ s MŠ Česká 10 v Bratislave:

Mgr. KOHÚTOVÁ Nicole školský psychológ psycholog@zsceska.sk
Mgr. SUROVČÍKOVÁ Anna školský špeciálny pedagóg specialny.pedagog@zsceska.sk
Ing. CHRIAŠTEĽOVÁ Marta asistent učiteľa asistent1@zsceska.sk
Ing. KODAJOVÁ  Jana asistent učiteľa asistent2@zsceska.sk
Bc. MICHALOVÁ Ema Mária asistent učiteľa asistent3@zsceska.sk